Image

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek az egyedi feltételeket tartalmazó Egyedi Megrendelések elválaszthatatlan részét képezik (a továbbiakban: Egyedi Megrendelések). A felek az Egyedi Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat tekintik magukra nézve érvényesnek, illetve ezen feltételek alapján kötelesek eljárni.

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelők jelen szerződés aláírásával megbízzák a Szolgáltatót az Egyedi Megrendelésben meghatározott időpontban és helyszínen megrendezésre kerülő esküvőjük fotózási és/vagy filmezési feladatainak elvégzésével, az Egyedi Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.
 
1.2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a megbízást az Egyedi Megrendelés aláírásával elfogadja, továbbá kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység ellátásához szükséges tapasztalattal, tudással, technikai felszereltséggel rendelkezik és a jelen szerződés alapján vállalt feladatokat legjobb tudása szerint végzi el.
 
1.3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés aláírását megelőzően tájékoztatta a Megrendelőket az általa készített fénykép és filmfelvételek művészi irányáról, valamint a Szolgáltató korábbi munkáiból válogatást, referenciaanyagot mutatott be a Megrendelők részére. Megrendelők kijelentik, hogy a Szolgáltató tájékoztatását megértették, azt tudomásul vették, elfogadták, és ezen tájékoztatás, valamint a Szolgáltató által bemutatott fotó és filmanyagok alapján kötik meg a jelen szerződést.

2. A fotózás, filmezés időtartama

2.1. A Szolgáltató a fotózási, filmezési tevékenységet az esküvő napján az árlistában szereplő csomagoknak megfelelően köteles végezni. Ezen időpontot követően kizárólag a Megrendelők kifejezett, ilyen irányú kérése/megrendelése alapján, a lenti
 
3.4. pontban meghatározott díjazás ellenében, köteles fotózási, filmezési tevékenységet ellátni. Amennyiben a Felek között vita alakul ki a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás időtartamával kapcsolatosan, úgy Felek már most elfogadják a Szolgáltató által készített utolsó fényképfelvétel/ videofelvétel időpontját, mint meghatározó időpontot.
 
2.2. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket, hogy - a Felek egyéb tartalmú megállapodásának hiányában - a fotózás, filmezés megfelelő minőségben történő elvégzéséhez a Megrendelőknek a Szolgáltató részére legalább 3 óra időtartamot biztosítaniuk kell, amely időtartamban a Megrendelők kizárólag a Szolgáltató rendelkezésére állnak. Amennyiben a Megrendelők ezen időtartamot a Szolgáltató részére biztosítani nem tudják, úgy a Szolgáltató a tőle elvárt minőségű fotó és filmfelvétel elkészítését szavatolni nem tudja és ebben az esetben az ezen időtartam alatt elkészült fotó és filmfelvétel minőségével kapcsolatosan a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

3. Pénzügyi feltételek

3.1. A Megrendelők által választott szolgáltatási csomagot, valamint a szolgáltatási csomagban foglalt tevékenységeket az Egyedi Megrendelés tartalmazza.
 
3.2. Felek a fizetési ütemezéssel kapcsolatosan az alábbiakban állapodnak meg:
 
3.2.1. Megrendelők Egyedi Megrendelés aláírásával egyidejűleg, a megküldött díjbekérő alapján megfizetnek a Szolgáltató részére, a Megrendelésben rögzített vállalási ár 20%-nak megfelelő összegű foglalót. A foglaló összege vagy utalással vagy készpénzben kerül kifizetésre. Banki átutalás esetén a fizetés időpontjának az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napja minősül.
 
3.2.2. A vállalási díj fennmaradó összegét, Megrendelők legkésőbb az esküvő napján kötelesek a Szolgáltatónak készpénzben átvételi elismervény ellenében megfizetni, vagy az esküvő napjáig előre utalással.
 

3.2.3. Amennyiben a rendezvény megtartása bármilyen okból ellehetetlenül (vis major) úgy Szolgáltató a Megrendelő számára a foglaló összegét 10 munkanapon belül visszautalni köteles. Szolgáltató köteles továbbá lehetőséget biztosítani a Megrendelő számára új dátum egyeztetésére.

 
3.3. A Szolgáltató a fenti díjon felül jogosult továbbá 80 Ft/km kiszállási díj felszámítására, Dunaújváros közigazgatási határától az esküvő tényleges helyszínéig számítva és a visszaútra egyaránt. Amennyiben az esküvő több helyszínen zajlik, úgy a helyszínváltások útdíjára szintén a 80 Ft/km díj számolandó fel. A kiszállási díjat a Megrendelők a 3.2.2. pontban meghatározott összeg esedékességével egyidejűleg fizetik meg a Szolgáltató részére.
 
3.4. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelők kifejezett kérése esetén fenti 2.1. pontban meghatározott időpontot követően is készít fénykép és videofelvételeket, melynek vállalási díját külön megállapodásban, rögzítik a felek.
 
3.5. Amennyiben a Megrendelők bármely okból a jelen szerződéstől elállnak, úgy a Felek kötelesek egymással elszámolni. Az esküvő dátumát megelőző 5 hónapon belül történő lemondás esetén a Szolgáltató jogosult a foglaló összegén felül a teljes vállalási díj 30% mértékű részének kiszámlázására a Megrendelőnek. A Megrendelők kötelesek a Szolgáltató valamennyi kárának, költségének megtérítésére, az elálló nyilatkozat közlésétől számított 15 napon belül.
 
3.6. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelők legkésőbb az esküvő időpontját megelőző 12 hétig jogosultak a választott szolgáltatási csomag módosítására, azzal, hogy a módosítás kizárólag bővebb tartalmú szolgáltatási csomag választására irányulhat, ellenkező irányú módosítás lehetőségét a Felek kizárják. Megrendelők módosítási igényüket írásban kötelesek a Szolgáltató felé bejelenteni, az esetleges díjkülönbözet megfizetésével egyidejűleg. Amennyiben a díjkülönbözet nem kerül megfizetésre, úgy a Szolgáltató az eredetileg rögzített szolgáltatási csomag szerint teljesít.
 
3.7. Megrendelők jogosultak az Egyedi Megrendelésben meghatározott, a szolgáltatási csomag részét nem képező opciók megrendelésére, azzal, hogy – a Felek egyéb tartalmú megállapodásának hiányában - a megrendeléssel egyidejűleg kötelesek a választott opció díját a Szolgáltató részére megfizetni.
 
3.8. Felek rögzítik és Megrendelők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Beállított fotózásra az esküvő dátumától különböző időpontban és/vagy helyszínen kerül sor, a Megrendelők kérése alapján, úgy a Szolgáltató külön díjazásra jogosult, amelynek mértéke az Egyedi megrendelésben kerül meghatározásra.
 
3.9. Amennyiben a Megrendelők valamely összeg megfizetésével késedelembe esnek, úgy a Szolgáltató jogosult a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott jegybanki alapkamat kétszeres mértékével megegyező mértékű késedelem felszámítására, a késedelem minden megkezdett napjára. Amennyiben a Megrendelők a 3.2.2. pontban meghatározott fizetési kötelezettségüket nem teljesítik határidőben, úgy, a Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott fotó és filmfelvételi kötelezettségét nem köteles teljesíteni, amely nem minősül a Szolgáltató szerződésszegésének és a Megrendelők ezen esetre a Szolgáltatóval szemben támasztott bármiféle kártérítési, vagy egyéb igényükről, az Egyedi Megrendelés aláírásával kifejezetten lemondanak.

3.9.1. Késedelmes fizetés esetén a vállalt átadási határidő a szolgáltatási díj Szolgátató bankszámlájára érkezésének napjától számítandó.

3.9.2. Fizetési elmaradás esetén a Szolgáltató az utolsó forgatási/fotózási napot követő 6 hónapig köteles a nyers fényképeket és felvételeket megőrizni. 6 hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltató nem köteles tovább tárolni a rögzített nyersanyagot, azzal a megkötéssel, hogy a végleges törlés előtt a Megrendelőt erről tájékoztatja. A Megrendelők ezen esetre a Szolgáltatóval szemben támasztott bármiféle kártérítési, vagy egyéb igényükről, az Egyedi Megrendelés aláírásával kifejezetten lemondanak.

4. Megrendelők jogai és kötelezettségei

4.1. Megrendelők kötelesek valamennyi fizetési kötelezettségüknek határidőben, haladéktalanul eleget tenni.
 
4.2. Amennyiben a Megrendelőknek a Szolgáltató teljesítésével kapcsolatosan észrevételük, javaslatuk van, úgy azt jogosultak a Szolgáltatóval mind írásban (postai úton, e-mailben, stb.), mind szóban közölni. A Szolgáltató köteles a Megrendelők észrevételét, javaslatát szolgáltatásának nyújtása során figyelembe venni azzal, hogy amennyiben a Megrendelők észrevétele, javaslata célszerűtlen vagy szakszerűtlen, úgy a Szolgáltató köteles erre őket haladéktalanul figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelők az utasítást ismételten, írásban megerősítik, azt a Szolgáltató a Megrendelők kockázatára teljesíti.
 
4.3. Megrendelők kötelesek – amennyiben készül ilyen – az esküvő forgatókönyvét a Szolgáltató részére legkésőbb az esküvőt megelőző 1 hétig másolatban átadni. Esküvői forgatókönyv hiányában a Felek az esküvő és különösen a Megrendelők által megkívánt fotózási, filmezési ütemtervet előzetesen, legkésőbb az esküvőt megelőző 1 hétig egyeztetik.
 
4.4. Az elkészült fénykép és filmfelvételek a Megrendelők tulajdonát képezik, amennyiben valamennyi, a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségüket maradéktalanul teljesítették. A fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítésének időpontjáig a Szolgáltató a felvételeket nem köteles a Megrendelők részére átadni és azokat a Megrendelők semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, így különösen nagy nyilvánosság előtt bármilyen formában közzétenni, a Szolgáltató beleegyezése nélkül azokról, bármilyen formában (ideértve az elektronikus formát is) másolatot készíteni.
 
4.5. Megrendelők jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés keretében készült fénykép- és filmfelvételeket saját üzletszerzése érdekében, promóciós tevékenysége során, weblapján, egyéb megjelenési formáin felhasználja. Amennyiben Megrendelők valamely fénykép- vagy filmfelvétel ilyen célú felhasználásához nem járulnak hozzá, úgy a Szolgáltató köteles a Megrendelők ilyen irányú kérésének eleget tenni és az adott felvétel(eke)t a Megrendelő kérésének kézhezvételének időpontjától számítottan felhasználni nem jogosult.
 
4.6. Megrendelők kötelesek az esküvőn megfelelő munkakörülményeket biztosítani a Szolgáltató részére, azaz legalább az esküvő ideje alatt a Szolgáltató felszerelésének biztonságos elhelyezésének (külön asztal, stb.) lehetőségét, valamint a Szolgáltató eszközeinek töltéséhez szükséges elektromos energia díjmentes igénybevételi lehetőségét garantálni.
 
4.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szolgáltató által a Megrendelők részére nyújtott fotózási, filmfelvétel készítési tevékenység időtartama meghaladja a 6 órát, úgy Megrendelők – saját költségükön – kötelesek a Szolgáltató, fotózási, filmfelvételi tevékenységében részt vevő munkatársai részére étkezési (meleg étel- és italfogyasztás) ellátást biztosítani. Amennyiben ezen kötelezettségüket a Megrendelők nem, vagy nem megfelelően teljesítik, úgy a Szolgáltató munkatársai jogosultak a fotózás, filmfelvétel készítés helyszínét étel- és italfogyasztási célból elhagyni, amely nem minősül jelen szerződés megszegésének.

5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. A Szolgáltató köteles a Megrendelők által kiválasztott szolgáltatási csomagban foglaltak legjobb szakmai tudása szerinti, maradéktalan teljesítésére.
 
5.2. A Szolgáltató a későbbi esetleges félreértések elkerülése érdekében már most tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a fénykép- és filmfelvételeket az esküvő történései, helyszíne, környezete jelentős mértékben befolyásolja. Megrendelők jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy ezen tájékoztatást megértették és elfogadják. A Szolgáltató kizárólag a Megrendelők által biztosított feltételek alapján tudja ellátni tevékenységét, természetesen azzal, hogy a Szolgáltató szolgáltatását az esküvő történései, helyszíne, környezete által meghatározott kereteken belül a legjobb szakmai tudása szerint végzi el.
 
5.3. A Szolgáltató köteles a Felek által előzetesen egyeztetett fénykép- és filmfelvételi időpontokban, helyszíneken megfelelő felszereléssel megjelenni, a fénykép és filmfelvételeket a tőle elvárható legmagasabb minőségben elkészíteni.
 
5.4. A Szolgáltató köteles a Megrendelők kéréseit a legmesszebbmenőkig figyelembe venni, a 4.2. pontban írtak figyelembe vételével.
 
5.5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy az Egyedi Megrendelésben rögzített vállalási határidőt betartja. A Megrendelői feladatok, tevékenységek okozta időtartam (pl. fényképek leválogatása egy esetleges albumhoz, slideshow-hoz) nem számítható bele az Egyedi Megrendelésben rögzített vállalási határidőbe. A felvételek Megrendelők általi leválogatását követően pedig minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a kiválasztott felvételek a Megrendelők részére, az általuk kért formában a lehető leghamarabb átadásra kerüljenek, azonban a Megrendelők tudomásul veszik, hogy a leválogatást követő esetleges nyomdai, kötészeti, stb. munkák ideje befolyásolja a felvételek Szolgáltató általi átadásának idejét.
 
5.6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy amennyiben az esküvő időpontjában tevékenységét érdekkörében felmerülő okból ellátni nem tudja, úgy maga helyett olyan helyettesítőről gondoskodik, hogy a Szolgáltatótól elvárt minőségű fénykép- és filmkészítés biztosításra kerüljön.
 
5.7. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásának nyújtását megtagadni, amennyiben a Megrendelők bármely fizetési kötelezettségükkel az esedékességtől számított több, mint 5 napos késedelembe esnek, továbbá abban az esetben, ha az esküvőn a teljesítéshez szükséges, 4.6. pontban meghatározott minimális feltételek nem biztosítottak.

6. Egyéb feltételek

6.1. Felek jelen szerződés teljesítése során, a lehető legmagasabb minőségű felvételek elkészítése érdekében kötelesek folyamatosan együttműködni, a teljesítést esetlegesen befolyásoló tényezőkről kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni.
 
6.2. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy valamennyi, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségüket jóhiszeműen, határidőben teljesítik.
 
6.3. Jelen szerződést Felek kizárólag közösen, írásban módosíthatják.
 
6.4. Felek között a jelen szerződés tárgyát képező bármilyen ügy kapcsán felmerülő vita esetén a Felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében. Ha azonban a vitás kérdést nem sikerült tárgyalással megoldaniuk, akkor a felek a jelen szerződésből eredő, vagy azzal összefüggő valamennyi vitás kérdés elbírálására a Dunaújvárosi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
 
6.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság jogszabályait, különösen a Ptk. rendelkezéseit tekintik a Felek irányadónak.
Az Egyedi Megrendelést a felek jelen ÁSZF elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Image

Mirex a facebookon

Elérhetőségeink

Mirex Film & Foto
- Budapest / Dunaújváros -
Telefon: +36 70 341 6306
E-mail: info@mirex.hu
Levelezési cím:
2400 Dunaújváros, Bocskai u. 26. fszt. 1.

Közösségi oldalaink:

© 2024 Mirex Film & Foto. Minden jog fenntartva! Weboldalt készítette: Mika